§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez:

LUCID Jewelry

Mariusz Polejowski

z siedzibą  Osiedle Pod Lasem 8 ,

84-353 Mosty 

§ 2

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez  LUCID Jewelry Mariusz Polejowski  na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego lucid.com.pl   i promocjach organizowanych w sklepie.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z  lucid.com.pl  , udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna. 

§ 4

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie  LUCID Jewelry Mariusz Polejowski w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do LUCID Jewelry Mariusz Polejowski i  powoduje wyrażenie zgody na zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.Zgoda  jest dobrowolna . Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie ( dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody ),ma prawo dostępu do danych, sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest firma LUCID Jewelry Mariusz Polejowski  postanowienie § 1 Regulaminu.Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności  sklepu internetowego lucid.com.pl.

§ 5

LUCID Jewelry Mariusz Polejowski informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 6

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 7

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy info@lucid.com.pl, pocztą na adres LUCID Jewelry Mariusz Polejowski podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu w pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.

§ 8

Do korzystania z usługi Newsletter  niezbędne są urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową umożliwiającą edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera,FireFox , Chrome lub podobne),
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

§ 9

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy  info@lucid.com.pl, pocztą bezpośrednio na adres LUCID Jewelry Mariusz Polejowski podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie LUCID Jewelry Mariusz Polejowski.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez LUCID Jewelry Mariusz Polejowski.

3. LUCID Jewelry Mariusz Polejowski rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10

1. W trakcie korzystania z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z LUCID Mariusz Polejowski lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.