§ 6 

Płatność za złożone zamówienie

1. Klient jest zobowiązany dokonać przelewu za zakupiony towar w ciągu 7 dni od daty zakupu. W przypadku baku zapłaty w tym terminie Sprzedający wysyła e-mail do Klienta z prośbą o opłacenie zamówienia. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu  w ciągu następnych 7 dni zamówienie zostanie anulowane.

Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

- przelew bankowy w PLN na rachunek konta bankowego Sprzedającego:

LUCID Jewelry Mariusz Polejowski

Osiedle Pod Lasem 8

84-353 Mosty

Bank: Inteligo
Konto: PL 50 1020 5558 1111 1827 2640 0003

- e-przelewem (opcja realizowana przez przelewy24.pl),

- przez PayPal- nasze konto:bbinfo@lucid.sklep.pl,

- gotówką za pobraniem (Kurier, Paczkomaty InPost)

- gotówką w siedzibie firmy Sprzedającego.

§ 7

Realizacja złożonych zamówień

1. Klient może modyfikować składane zamówienie do momentu gdy otrzymał na adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzenie zamówienia. Zmiana może też dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu lub sposobu dostawy, czy też danych ujętych na fakturze VAT.

2. W momencie dodania nowych towarów do istniejącego już zamówienia(jeszcze przed wysłaniem towarów), czas realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu.

3. W przypadku rezygnacji Klienta z całości lub części zamówienia (jeśli dokonano wpłaty z góry) zwrot kwoty przez Sprzedającego nastąpi w ciągu 14 dni liczone od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.

4. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

- wysyłka Pocztą Polską

- wysyłka kurierem

- wysyłka Paczkomatem InPost

- odbiór osobisty.

5. Zamówiony towar zostanie wysłany w ciągu 2-4 dni roboczych  następujących po dniu otrzymania wpłaty, a przy zamówieniach za pobraniem -  w ciągu 2-4 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez sklep,  chyba że sytuacja na to nie pozwala (np. urlop, brak w magazynie), o czym sklep poinformuje o tym na stronie , e-mailem lub telefonicznie.

6. Zamówione towary przez Klienta są dostarczane za pośrednictwem firmy wysyłkowej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

7. Do krajów Unii Europejskiej zamówienia mogą być dostarczane tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

8. Dostawy realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane.

9. W momencie wysyłki towaru przez Sprzedającego, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

10. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

11. W razie uszkodzenia, czy też stwierdzenia ubytku przesyłki, Klient ma prawo wymagać od pracownika Dostawcy spisania stosownego protokołu.

12. Sprzedający wraz z przesyłką i zgodnie z wolą Klienta dołączy paragon fiskalny lub fakturę VAT dotyczącą dostarczanych towarów.

§ 8 

Prawo Rękojmi

1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego lucid.com.pl  są fabrycznie nowe i wolne od wad.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności można ją reklamować w ciągu 24 miesięcy od odbioru towaru, nie później jednak niż dwa miesiące od ujawnienia się wady.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien zgłosić reklamację w następujący sposób:

- wysyłać e-mail na adres: info@lucid.com.pl

- listownie na adres:

  LUCID Jewelry Mariusz Polejowski

  Osiedle Pod Lasem 8

   84-353 Mosty

- dzwoniąc pod nr +48 508 398 097

4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności , data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. Przykładowy formularz Reklamacji znajduje się  TUTAJ    oraz jest dołączany do wiadomości e-mail przy potwierdzeniu zamówienia.

5. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedającego: LUCID Mariusz Polejowski, Osiedle Pod Lasem 8, 84-353 Mosty wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura}

6. W ciągu 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji oraz powiadomi o dalszej procedurze postępowania - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy.
8. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu możesz zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów   
https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

§ 9 

Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy użytkowników korzystających ze sklepu jako Konsumenci 

1. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedającego, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia o czym powiadomi Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić  od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego: LUCID Mariusz Polejowski, Osiedle Pod Lasem 8, 84-353 Mosty lub na e-mail: info@lucid.com.pl

3. Zwracany towar winien być zwrócony przez Kupującego niezwłocznie w stanie kompletnym i niezmienionym, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o zwrocie towaru, i  wysłany wraz z dowodem zakupu ( paragon, faktura) na adres Sprzedającego: LUCID Mariusz Polejowski, Osiedle Pod Lasem 8, 84-353 Mosty

4. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje  w przypadku:

   a. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   b. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   c. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu , ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

7. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta i zapłaconego z góry przed wysyłką, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.

8. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za towar "z góry", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta natomiast w przypadku zapłaty za towar "za pobraniem" lub przy "odbiorze osobistym", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub  przekazem pocztowym po wcześniejszym ustaleniu z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

9. W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Klienta gdzie po uprzednim kontakcie z Klientem nie przekaże Sprzedającemu wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne, Sprzedawca wówczas nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.

10. Sprzedający oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

11. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którym może posłużyć się Konsument znajduje się  TUTAJ  oraz jest wysyłany do Klienta w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

§ 10

Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i jest uprawniony do przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego pod adresem lucid.com.pl  świadczących usługi drogą elektroniczną z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli to spowodowane było działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego z przyczyn Klienta gdzie nastąpiło udostępnienie osobą trzecim a w szczególności danych "login czy też hasło" do "Konta Klienta" w sklepie internetowym.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu szkód powstałych zaniechaniem Klienta, w szczególności przez korzystanie ze sklepu internetowego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem sklepu.

5. Sprzedający z tytułu niewykonania umowy zawartej z Klientem ponosi odpowiedzialność w przypadku gdzie Klient jest Przedsiębiorcą i poniósł realne straty w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody przez Sprzedającego.

6. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

§ 11 

Dane osobowe i pliki "Cookies" 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta a w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedający.

2. Sprzedający - sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej, telefon,  dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie  Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.

3. Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

4. Sprzedający przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucją z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.

6. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego - Klienta.

7 .Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji sklepu internetowego Sprzedającego. 

8. Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

9. Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny,  i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu. 

10. Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

11. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2018

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o  ile jest to konieczne w nagłych przypadkach (zmiany w prawie, z przyczyn technicznych). Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą publikowane na stronie sklepu oraz wysyłane na adres mailowy wskazany przez Klienta, jednakże dalsze korzystanie ze sklepu uznaje się za akceptację nowego Regulaminu.

Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie lub w drodze mediacji ( więcej informacji tutaj:     https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595),lub  poprzez ogólnoeuropejską platformę internetową:    http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.                                           

       PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie wyroby prezentowane w sklepie LUCID Mariusz Polejowski są własnością firmy LUCID Jewelry Mariusz Polejowski. Wykorzystywanie autorskich wzorów i ich kopiowanie, plagiat, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów, bez zezwolenia LUCID Jewelry Mariusz Polejowski jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).

2. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie treści i zdjęć umieszczonych w sklepie lucid.com.pl bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat (art. 115.1).