REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

lucid.com.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2018.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu oraz dokonywania zakupów przez Klientów.

3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie Klientom na stronie internetowej sklepu: Regulamin

4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

5. Sklep internetowy  LUCID Jewelry znajdujący się pod adresem lucid.com.pl prowadzony jest przez Mariusz Polejowski  prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod firmą:

LUCID Jewelry

Mariusz Polejowski  

z siedzibą
    Osiedle Pod Lasem 8
    84-353  Mosty

NIP: 841-117-75-43

Regon: 771236719

 

zwanym dalej Sprzedającym

§ 2
Definicje

1. Konsument ​​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. ​Sprzedawca ​​- osoba fizyczna p​rowadząca działalność gospodarczą pod firmą
LUCID Mariusz Polejowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 841-117-75-43, REGON 771236719

3. Klient ​​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca ​​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep ​​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym lucid.com.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin ​​- niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie ​​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji ​​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk ​​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt ​​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy:  LUCID Jewelry Mariusz Polejowski  , Osiedle Pod Lasem 8 , 84-353 Mosty

2. Adres e-mail Sprzedawcy:  weronika@lucid.com.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy:  +48 504 108 285

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

Bank: Millenium
Konto: PL
45 1160 2202 0000 0000 4229 7232

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 do 16.00

§ 4

Techniczne warunki korzystania ze Sklepu i rejestracja Klienta

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

     -    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową  internetową umożliwiającą edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu    Internet   Explorer, Opera, FireFox , Chrome lub podobne),

   -   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

   -   włączona obsługa plików cookies,

    -   zainstalowany program FlashPlayer.

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna.

4. W celu utworzenia "Konta Klienta", Klient dokonuje rejestracji na stronie internetowej  sklepu  lucid.com.pl    za pomocą formularza rejestracyjnego podając: login, adres e-mail, hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu.  Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

5. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmieniać poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

6. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.

7. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.

8. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i prawem do odstąpienia od umowy oraz potwierdzić fakt oznaczając odpowiednie pole.

9. Klient akceptując regulamin składa oświadczenie następującej treści:

    - przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklep

    - dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

10. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację.

11. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

12. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.

13. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.

14. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

15. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

16. Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne

17. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

18. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą ,niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta

19. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta . Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest również przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 5

Składanie zamówień 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia można składać:

    - za pośrednictwem strony internetowej pod adresem lucid.com.pl

    - oraz poprzez pocztę elektroniczną na e-mail: weronika@lucid.com.pl

przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, poza przerwami konserwacyjnymi.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu art 66 Kodeksu Cywilnego

5. Składając zamówienie, Klient składa ofertę kupna określonego towaru.

6. Klient składa zamówienie poprzez:

    - wybór towaru dokonywany przez dodanie ich do koszyka

    - wybór formy dostawy i płatności

    - podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy

    - zatwierdzenie zamówienia poprzez przycisk "zamówienie z obowiązkiem zapłaty"

    - wysłanie potwierdzenia zamówienia

7. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

8. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje na podanego przy składaniu zamówienia e-maila informację odnośnie złożonego zamówienia wraz z następującymi danymi:

- dane Sklepu w tym dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz nr telefonu

- opis produktu

- jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

- cenę zamówienia  (cena łączna produktów + koszt wykonania umowy m.in. płatności i dostawy)

- sposób płatności

-  informacją o prawie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

- informację o prawie do rękojmi

- w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

- regulamin sklepu.

9. Po złożeniu zamówienia Sprzedający możliwie szybko wysyła e-mail z potwierdzeniem zamówienia ( nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych-z wyłączeniem świąt).

10. W przypadku błędnego lub niepełnego wypełnienia formularza zamówienia Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia. Jeżeli zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z powodu braku kontaktu z Klientem oferta Sprzedającego nie jest wiążąca.

11. Sprzedający nie jest zobligowany do wysyłki towaru dopóki nie potwierdzi złożonego zamówienia.

12. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia wraz z treścią aktualnego regulaminu. Tym samym powstaje zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, sklepem internetowym lucid.com.pl .

13. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający zweryfikuje dostępność zamówionego towaru w sklepie internetowym lucid.com.pl .

14. W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta lub braku możliwości zrealizowania złożonego zamówienia Sprzedający poinformuje Klienta możliwie szybko telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail wskazanej przez Klienta w formularzu zamówienia, o przedłużonym terminie realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient podejmie decyzję  o dalszym sposobie realizacji zamówienia.

Klient  ma następujące możliwości:

     - Może  anulować zamówienie w części lub dokonać podziału zamówienia a dostawa nastąpi w odrębnych przesyłkach gdzie Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wysyłki związanych z podziałem zamówienia.

     - Może anulować całość zamówienia.

15. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu internetowego lucid.com.pl podane  są  w PLN polski złoty oraz EU euro i są cenami brutto  i zawierają 23% podatek VAT . Cena produktu przed oznaczeniem przycisku "do koszyka" nie zawiera kosztów dostawy i innych dodatkowych opłat. Koszty dostawy  doliczane są do sumy zamawianych produktów.

Koszty dostawy są następujące:

     - wysyłka paczkomat InPost 13 zł
     - wysyłka Kurierem InPost 16 zł, 
     - darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 300 zł (wysyłka do paczkomatu InPost).

16. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.

17. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

18. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty ,wiążącą Sprzedawcę i Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

19. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami dostawy, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji "Zamawiam - transakcja z obowiązkiem zapłaty".

20. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.

 § 6 

Płatność za złożone zamówienie

>>>>>  Kliknij i czytaj dalej <<<<<