Regulamin

REALIZACJI PREZENTÓW JUBILERSKICH

LUCID Jewelry z siedzibą w Mostach

 

LUCID Jewelry z siedzibą w Mostach (84-353) przy ul. Osiedle pod Lasem nr 8, , w związku z wprowadzeniem do swojej oferty Prezentu jubilerskiego ustanawia regulamin, zwany dalej Regulaminem, o treści następującej:

§ 1

Przedmiot regulacji

 1. Regulamin określa tryb realizacji „Prezentów jubilerskich" (dalej również jako „Prezenty") emitowanych przez Lucid Jewelry.

 2. Prezenty jubilerskie emitowane są przez Lucid Jewelry w nominałach 100 zł, 250 zł, 500 zł i 1.000 zł albo innych i zgodnie z zamówieniem Klienta.

 3. Prezenty jubilerskie opatrzone są datą ważności.

 4. Prezent jubilerski stanowi znak legitymacyjny w rozumieniu obowiązujących przepisów, realizowany na warunkach wskazanych w Regulaminie.

 5. Prezent Jubilerski może być zrealizowany w wersji elektronicznej – jako unikatowy kod, który można użyć podczas zakupów produktów (zwanych dalej produktami) oferowanych przez Lucid Jewelry za pośrednictwem sklepu internetowego w serwisie https://lucid.com.pl/ (dalej eSklep).

 6. Lucid Jewelry realizuje na podstawie niniejszego Regulaminu wyłącznie bony „Prezentów jubilerskich" (dalej również jako „Prezenty")

 

§ 2

Prezent jubilerski

 1. Prezentem jubilerskim w rozumieniu Regulaminu jest

1)      druk, który spełnia łącznie następujące warunki:

a)      został wystawiony przez Lucid Jewelry, według wzoru Lucid Jewelry, i opatrzony numerem seryjnym,

b)      nie dokonano w nim jakiejkolwiek zmiany, w tym przerobienia, podrobienia, uzupełnienia lub usunięcia jakiegokolwiek elementu,

c)       który został aktywowany, („Aktywacja") oraz wobec którego nie nastąpiła jego dezaktywacja, („Dezaktywacja")

2)      kod który spełnia łącznie następujące warunki :

a)      został wygenerowany przez system LUCID Jewelry w formie kodu alfanumerycznego ,

b)      nie dokonano w nim jakiejkolwiek zmiany,

c)       który został aktywowany, („Aktywacja") oraz wobec którego nie nastąpiła jego dezaktywacja, („Dezaktywacja")

 1. Nie stanowi Prezentu jubilerskiego w rozumieniu Regulaminu druk ani kod, który nie spełnia wymogów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

§ 3

Zakup Prezentu jubilerskiego

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy dot. prezentów jubilerskich:

a)      zakup Prezentu jubilerskiego następuje po cenie nominalnej,

b)      przy zakupie Prezentu jubilerskiego nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Nabywcy Prezentu zgodnie z aktualną polityką rabatową LUCID Jewelry, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego.

 1. LUCID Jewelry wystawi Nabywcy Prezentu jubilerskiego dokument potwierdzający zakup Prezentu jubilerskiego, który na podstawie obowiązujących przepisów będzie odpowiadał charakterowi Prezentu jubilerskiego, wskazanemu w § 1 Regulaminu. Dokument – o ile tak stanowi Umowa na zakup prezentów- może mieć zbiorczy lub okresowy charakter.

§ 4

Aktywacja i Dezaktywacja

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy na zakup prezentu jubilerskiego LUCID Jewelry dokonuje Aktywacji Prezentu jubilerskiego niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty odpowiadającej wartości nominalnej Prezentu jubilerskiego.

 2. Dezaktywacja Prezentu jubilerskiego następuje:

1)      automatycznie, bez potrzeby składania jakichkolwiek oświadczeń, wskutek upływu daty ważności, Prezentu jubilerskiego,

2)      wskutek czynności LUCID Jewelry dokonanej:

a)      na wniosek Nabywcy, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wniosku przez Nabywcę, pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres LUCID Jewelry, ul. Osiedle pod Lasem 8, 84-353 Mosty, info@lucid.com.pl,

b)      bez wniosku Nabywcy, wyłącznie jeżeli okaże się, że Nabywca opóźnia się z zapłatą należności za Prezent Jubilerski o czas nie krótszy, niż 7 dni, przy czym w przypadku zbycia przez LUCID Jewelry więcej niż 1 Prezentu na rzecz jednego Nabywcy, LUCID Jewelry ma prawo zablokować – do czasu uiszczenia płatności - w przypadku opóźnień w płatności taką liczbę Prezentów jaka odpowiada opóźnieniu w płatności, a jeżeli opóźnienie ma charakter długotrwały (więcej niż 14 dni) lub dotyczy 20 % Prezentów – wszystkie Prezenty Jubilerskie.

 

§ 5

Realizacja Prezentu jubilerskiego

 1. LUCID Jewelry zobowiązuje się zrealizować każdemu aktywowany Prezent jubilerski posiadaczowi Prezentu:

 

1)     za pośrednictwem eSklepu, zgodnie z Regulaminem tego sklepu,

2)     przed upływem daty ważności, Prezentu jubilerskiego,

3)     poprzez wydanie w zamian za Prezent jubilerski towarów, znajdujących się w chwili realizacji Prezentu w eSklepie, za aktualną cenę brutto tych towarów, nie wyższą niż wartość nominalna Prezentu jubilerskiego, przy czym:

 

a)                      Prezent jubilerski nie podlega wymianie na gotówkę

b)                      jeżeli cena brutto wydawanych towarów jest wyższa, niż wartość nominalna Prezentu jubilerskiego osoba realizująca Prezent uiszcza różnicę w formie pieniężnej lub w inny akceptowany prawnie i możliwy do zrealizowania w eSklepie sposób płatności,

 

 1. LUCID Jewelry uwzględni, przy realizacji Prezentu jubilerskiego rabaty, które przysługują Nabywcy zgodnie z aktualną polityką rabatową LUCID Jewelry, (z wyłączeniem programu lojalnościowego ) przy czym rabaty przysługujące osobie realizującej Prezent nie sumują się.

 

 1. W zakresie zgodnym z przepisami nie są uwzględniane, przy realizacji Prezentu jubilerskiego, inne bony rabatowe, kupony rabatowe, czy znaki legitymacyjne, których Regulamin wyklucza realizację wspólnie z Prezentem jubilerskim.

 

 1. Prezenty jubilerskie (w szczególności w wersji Kodu) powinny być przechowywane w taki sposób, żeby osoby trzecie nie miały do nich dostępu, tak aby zapobiec wykorzystaniu Kodów przez osoby inne niż uprawniony.

 

§ 6

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące odmowy zrealizowania Prezentu jubilerskiego należy przesyłać listownie na adres: ul. Osiedle pod Lasem 8 , 84-353 Mosty lub elektronicznie na adres eSklepu podany na stronie https://lucid.com.pl/

 2. Reklamacja powinna zawierać:

1)     datę i produkt wobec którego nie zrealizowano Prezentu jubilerskiego,

2)     dane osoby składającej reklamację, w tym jej adres lub adres poczty elektronicznej,

3)     numer seryjny Prezentu jubilerskiego lub KOD.

 1. W razie złożenia reklamacji niekompletnej LUCID Jewelry zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie, o ile podane są dane wystarczające do kontaktu z osobą składającą reklamację.

 2. LUCID Jewelry zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację (która zawiera wszystkie elementy wskazane w pkt. 1 niniejszego paragrafu) nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformować składającego reklamację, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres elektroniczny wskazany w reklamacji o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia.

 3. W wyniku uznania Reklamacji LUCID Jewelry dokona realizacji Prezentu jubilerskiego, zgodnie z Regulaminem, a jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji upłynął termin, w którym Prezent można było zrealizować, wyda Prezent jubilerski w takiej samej formie oraz nominale odpowiadającym Prezentowi, którego termin realizacji upłynął, z terminem (datą) ważności odpowiadającym czasowi, który upłynął na rozpatrzenie reklamacji.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej: https://lucid.com.pl/

 2. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.

 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 4. Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.